Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας & Αλβανίας – Γιατί καθυστερεί η κύρωση σύμβασης των δύο χωρών;
Σέ εσωτερικές διαδικασίες τής Αλβανίας απέδωσε ό υπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσας τήν καθυστέρηση της κυρώσεως της συμβάσε ως γιά τήν οριοθέτηση της ύφαλοκρηπϊδος. Απαντώντας σέ ερώτηση του βουλευτού του ΛΑΟΣ κ. Β. Αποστολάτου, ανέφερε ότι «όλα γίνονται με τόν πλέον κατάλληλο καί αποτελεσματι κό τρόπο ώστε να προχωρήσει η Αλβανία σε κύρωση τής σύμβασης γιά τήν οριοθέ τηση τής υφαλοκρηπίδας, τό περιεχόμενο της οποίας εδρά ζεται στο ....διεθνές δίκαιο καί τό δίκαιο τής θάλασσας, πα ρέχει τήν δυνατότητα διμε ρούς καί ευρύτερης συνεργα σίας καί ή σταθερή θέση της Ελλάδος είναι, βεβαίως, νά τεθεί σέ ΐσχύ ή εφαρμογή τής τό ταχύτερο δυνατό».

Ό κ. Αποστολατος υπε στήριξε ότι ή συμφωνία που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2009, παραμένει «στον αέρα», καθώς ή Αλβανία αρνείται νά τήν κυρώσει. «Οι ατελέσφο ρες πολιτικές διαλόγου καί οί μονομερείς υποχωρήσεις, εντείνουν τις τάσεις αμφισβή τησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όπως δείχνει καί ή συμπεριφορά τής Τουρκίας», υπεστήριξε ό κ. Απο στολατος. Ό κ. Δρούτσας εΐπε οτι ή διευθέτησης τής έκκρεμότητος θά ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις.