Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Ο Γενικός Είσαγγελέας τού Μεξικό ‘εμφυτεύει Microchip‘ ασφαλείας στo χέρι


Ο Γενικός Είσαγγελέας τού Μεξικό Rafael Macedo de la Concha δήλωσε ότι ‘εμφύτευσε ‘ενα microchip στό χέρι του σάν μέτρο ‘ασφαλείας γιά νά τόν έντοπίζει σέ όλο τό Μεξικό καί νά τού έπιτρέπει τήν πρόσβαση σέ μιά Τράπεζα Δεδομένων ‘Εγληματος. Καί οί άλλοι ”υψηλόβαθμοι άξιωματούχοι ‘επιβολής τού ....
Νόμου πού έχουν πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων θά λάβουν έπίσης τά έμφυτεύσιμα Microchip. ‘Ο Macedo δήλωσε σέ ένα ‘αντίγραφο τής ‘ατυπης συνέντευξης πού έδωσε στούς δημοσιογράφους στήν πόλη τού Μεξικό, ‘από τό γραφείο τού γενικού είσαγγελέα. ” Τό σύστημα είναι ήδη σέ ‘ισχύ και έγώ τό έχω ” δήλωσε ” είναι μόνο γιά τήν πρόσβαση, γιά λόγους ‘ασφάλειας καί γιά νά ‘εντοπίζομαι κάθε στιγμή, όπου καί άν βρίσκομαι ”. ‘Η τράπεζα δεδομένων τών 25 ‘εκατομυρίων δολλαρίων δημιουργήθηκε γιά νά συνδέσει τίς πληροφορίες γιά τούς ‘εγκληματίες καί τά ‘αρχεία τών σημαντικών ‘ενταλμάτων σύλληψης , άνάμεσα στά ‘επί μέρους γραφεία τών γενικών είσαγγελέων σέ 31 πολιτείες καί τήν ‘ομοσπονδιακή περιοχή. Τό Chip δέν μπορεί νά άφαιρεθεί, ‘αλλά θά ‘απενεργοποιθεί μόλις λήξει ή θητεία του, δήλωσε. Περίπου 160 ‘ανωτεροι ‘υπάλληλοι τού Μεξικό θά ΄εχουν ‘εμφυτευμένο τό Microchip, σύμφωνα μέ τήν ‘ημερήσια ‘εφημερίδα τού Μεξικό El Universal. ‘Οταν ρωτήθηκε άν τό ‘εμφύτευμα πονάει, ‘ο Macedo ‘απάντησε ΄΄λίγο ΄΄.