Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Συμβουλές προς τους προσκυνητές του Μ.Σαββάτου στο Ναό της Αναστάσεως

Εν όψει της ημέρας του Μεγάλου Σαββάτου, 10ης / 23ης μηνός Απριλίου 2011, και της κατ’ αυτό ακολουθίας του Αγίου Φωτός, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ανακοινώνει εις τους ευλαβείς προσκυνητάς δια την γνώσιν και βοήθειαν αυτών ότι συμφώνως πρός τάς δηλώσεις και τα μέτρα τής Ισραηλινής Αστυνομίας : 
1. Λίαν πρωΐ, το Μέγα Σάββατον, 10ην / 24ην μηνός Απριλίου 2011, από τής 6.00 π.μ. θερινής ώρας, θα είναι ελευθέρα η....
προσέλευσις των προσκυνητών δια την Θ. Λειτουργίαν και την Θ. Κοινωνίαν εις τα Μοναστήρια των Αγίων Θεοδώρων, των Αγίων Αρχαγγέλων, της Μεγάλης Παναγίας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Σεϊδανάγιας, Αγίου Σπυρίδωνος και Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Κωνσταντίνου ( η ακολουθία εις τον Άγιον Κωνσταντίνον αρχίζει αργά, την 8.00 π.μ. θερινήν ώραν και δεν εξυπηρετεί τους προσκυνητάς δια την έγκαιρον αυτών μετάβασιν εις τον Ι. Ναόν της Αναστάσεως δια το Άγιον Φως). 
Συνιστάται εις τους Διευθυντάς των Προσκυνηματικών Γραφείων να συνεννοηθούν με τους Ηγουμένους των ως άνω Μοναστηρίων, εάν έχουν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν του Σαββάτου δια την Θ. Κοινωνίαν των πιστών.
2. Μετά την ακολουθίαν ταύτην οι προσκυνηταί, οι επιθυμούντες να εισέλθουν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, θα μεταβούν συμφώνως προς τας ρυθμίσεις της Αστυνομίας εις την Πύλην του Δαβίδ – Jaffa Gate εξωτερικώς, ομαδικώς υπό τον πράκτορα αυτών και, απ’ εκεί θα μεταβούν δια τής Δαμπάγας και του Μουριστάν προς τον Ναόν της Αναστάσεως.
3. Από της 6.00 π.μ. θερινής ώρας τής πρωΐας του Σαββάτου η είσοδος εις το Κεντρικόν Μοναστήριον της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος δι’ εντοπίους και προσκυνητάς θα είναι ελευθέρα δια παραμονήν εντός αυτού, ουχί όμως και δια διέλευσιν μέσω του ναού του Αγίου Ιακώβου προς την αυλήν του Ναού της Αναστάσεως.
4. Αι επίσημοι αποστολαί θα ρυθμίσουν την προσέλευσιν αυτών εις τον Ναόν της Αναστάσεως εν συνεννοήσει μετά της Αστυνομίας.
http://greeknation.blogspot.com/2011/04/10-23-2011-1.html