Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Διαβάστε την έκθεση της Ομάδας δράσης για την Ελλάδα


Διαβάστε σε αποκλειστικότητα ολόκληρη την έκθεση μελέτη της ομάδας δράσης (Task Force) για την Ελλάδα..
Προσέξτε ένα από τους πρόσθετους τομείς συνεργασίας που προτίθεται να ενεργοποιηθεί η ομάδα δράσης (Σελίδα 35):...

"Την προετοιμασία κρατικών περιουσιακών στοιχείων πριν από την ιδιωτικοποίηση: το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που συμφωνήθηκε στο Μνημόνιο Συνεννόησης αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο ελληνικό κράτος και θα πρέπει να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας.
Η τεχνική βοήθεια μπορεί να διευκολύνει την επιτυχή πώληση ορισμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων
(κυρίως ακινήτων και γης) μέσω της αποσαφήνισης του κανονιστικού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιούνται οι πιθανοί αγοραστές (όπως οι λιμένες), ή μέσω του εντοπισμού και της άρσης των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές."
Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση
αναφοράTaskForceMar2012
πηγη