Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Αν έχουμε τέτοιους "φίλους" τότε τι τους θέλουμε τους εχθρούς!!!


Ο λόγος  για τον  περιβόητο  "φίλο" μας  και  πρόεδρο της  Γαλλίας  Φρανσουά  Ολάντ, πάνω  στις  αντιφάσεις του  οποίου  όλοι  σχεδόν  της  αριστεροδέξιας  κυβερνητικής  κοινοπραξίας , "ακούμπησαν" τα  ευρωατλαντικά τους ...οράματα...


Και τι δεν ακούσαμε  προεκλογικά απο  τα στόματα  των "σωτήρων"  και εραστών  του ευρω-δωσιλογισμού.
Ότι  ο Ολάντ  θα φέρει τα πάνω - κάτω  στην Ευρώπη της Μέρκελ , ότι  η Ελλάδα πλέον θα έχει έναν  ισχυρό σύμμαχο  στον "σκληρό  αγώνα  της  επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου" , ότι  με  την εκλογή  του  σοσιαλδημοκράτη Ολάντ  αλλάζει η πολιτική  γεωγραφία  στην Ε.Ε κλπ.
Η αηδία και το θράσος  ποτέ άλοτε δεν είχαν  στενότερη σχέση  με το ψέμα  και την παραπλάνηση.

Όλα όσα  μας τάϊζε ο  Σαμαρο-Βενιζελο- Κουβελισμός, δεν ήταν  παρά  οι αποξηραμένες κοπριές  που τους έστελναν  ως  "επικοινωνιακή τροφή" οι ξένοι αφεντάδες τους, προκειμένου  να  ναρκώσουν  τον τρομοκρατημένο και εθελουσίως  μπερδεμένο  ελληνικό λαό.
Όλα  αυτά  είναι  λίγο - πολύ γνωστά  και τα έχουμε  σχολιάσει τόσο  εμείς  όσο και δεκάδες άλλα ιστολόγια και ιστοσελίδες  που  ανήκουμε  σε αυτήν την Ελλάδα  που επιμένει.
Αυτό όμως  που  είναι  άγνωστο  στο ευρύ  κοινό , είναι  οι  στενές σχέσεις  του  Γάλλου "φίλου" και "συμμάχου" με  την  μασωνία.
Στις  22 λοιπόν  του περασμένου Νοεμβρίου αυτός  ο μεγάλος  σοσιαλδημοκράτης , μίλησε  στην κεντρική αίθουσα της Μασονικής Στοάς της Γαλλίας ("Grand Orient De France", μτφ=Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας),υπό το "όμμα"  του  "Μεγάλου Μαγίστρου της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας" Guy Arcizet και 400 Γάλλων Μασόνων 33ου βαθμού.

Αν  κάποιος  γνωρίζει  έστω και έναν  μασώνο  και ειδικά  εκ  των κατεχόντων  τον υψηλότερο βαθμό, που  να έχει μείνει άστεγος απο χρέη  στις τράπεζες, που να ψάχνει  στα σκουπίδια  για φαγητό, που να περιμένει  ένα "θαύμα" για να πάρει τα φάρμακά του,που να είναι έτοιμος να πουλήσει  ακόμα και το νεφρό του  προκειμένου να πάρει  γάλα στα παιδιά του, τότε  σας παρακαλώ πολύ να μου στείλετε  το όνομά  του , για να το διαφημίσω  με μεγάλα γράμματα.

Για την μασωνία  έχουμε γράψει πολλές φορές  και σίγουρα  σε επόμενη  ανάρτηση  της "Κλασσικοπερίπτωσης"  θα  ξαναθυμήσουμε  μερικά  απο τα  βασικά  χαρακτηριστικά  αυτής της  αντιχριστιανικής   μυστικής  οργάνωσης.

Πρέπει  ωστόσο  να σημειώσουμε  ότι  όσοι γράφουν  εναντίον  της μασωνίας δεν είναι απαραίτητα  και εχθροί της , αφού  κάποιοι εξ αυτών, απο άλλο  "μετερίζι" πολεμούν εξ ίσου  τον  Χριστιανισμό , ενστερνιζόμενοι και αυτοί  αποκρυφιστικού  περιεχομένου  εωσφορικές αντιλήψεις και θεωρίες  που απλώς για τις ανάγκες της  παραπλάνησης του λαού, είναι επενδεδυμένες  με πατριωτικό  και αντισιωνιστικό χιτώνα.

Ένα  λαμπρό παράδειγμα  αληθινού χριστιανού  πατριώτη  είναι και αυτό του  Ιωάννη Καποδίστρια,  ο οποίος  λίγο πρίν εκτελεσθεί - κατ΄εντολήν προφανώς των   μασώνων-  είχε εκδώσει  δύο  σημαντικές εγκυκλίους  περί  του ασυμβίβαστου  που  υφίσταται μεταξύ  της ιδιότητας  του  δημοσίου λειτουργού και εκείνης  του μέλους  "μυστικών εταιρειών".
Δεν χρειάζεται  να αναφέρουμε   ότι  ήταν  ο μοναδικός   κυβερνήτης  που  τοποθετήθηκε  ευθέως  κατά  αυτής  της  παγκόσμιας  οργάνωσης.
Ιδού λοιπόν ποιές ήταν  οι εντολές  του  Καποδίστρια  λίγο πρίν   δολοφονηθεί, διαβάστε τις και  κανετε τις  απαραίτητες αναγωγές με το σήμερα :

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς το Πανελλήνιον

Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.
Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την ...
προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ'όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ' ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.
Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ' επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.
Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι.Α. Καποδίστριας
πηγη