Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Η πράσινη διακυβέρνηση κάνει πλάτες στους Ελληνες μπατιροτραπεζίτες


Τα μέτρα Ελλάδας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ζητάει να μάθει η Ε.Ε.

Η Επιτροπή ζητάει με τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης ,από την Ελλάδα να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να της κοινοποιήσει εντός των επομένων δύο μηνών τα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή των κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζεται στις οδηγίες για τη δεύτερη δέσμη κεφαλαιακών απαιτήσεων (γνωστές ως CRD II). Η προθεσμία για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010. ». Εάν οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής εντός της προθεσμίας των δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στόχος των εν λόγω οδηγιών,(2006/48/Eκ και 2006/49/EΚ), είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων καθορίζοντας το ύψος των χρηματοπιστωτικών πόρων των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων που αυτές πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν για να καλύπτουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και να προστατεύουν τους καταθέτες τους, και να βελτιωθεί ο έλεγχος των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε με την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να μειωθεί της έκθεση των τραπεζών σε κινδύνους.
Πηγη