Tο αυθεντικό anti-ntp.net δεν έχει καμία σχέση με το anti-ntp.org

Η σελίδα μας είναι δεξιά Κάντε like
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή Ευρωπαϊκός ολοκληρωτισμός;


Silvio 19 Ιούλ 2012 στις 11:19:
“Πριν μιλήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας … σας ενημερώνω ότι η ατζέντα της παγκοσμιοποίησης έχει κάνει άλλο ένα άλμα προς τα εμπρός και αυτό οφείλεται στήν Άνγκελα Μέρκελ.

Αν με τον Ε.Μ.Σ. θά πρέπει να παραδώσουμε ”de facto και de jure” στους τραπεζίτες- γκάνγκστερς, τα κλειδιά των εθνικών κρατών και των σπιτιών μας με όλα τα υπάρχοντά μας, με τα διαδοχικά αυταρχικά μέτρα (τα οποία εκ των προτέρων έχει προβλέψει και εγκαινιάσει η Μέρκελ, μία πολύ καλὴ γνώστης τών κανόνων της Κομμουνιστικής Στάζι )θα χάσουμε καί ότι ακόμη μας έχει απομείνει.
Δηλαδή, την ελευθερία, την υγεία, και (ίσως) την ίδια τη ζωή μας.
Σας καλώ να διαβάσετε και ιδίως τα άρθρα 32 και 35 του Ε.Μ.Σ. , επειδή, όπως αποτελούν το μέτρο(δείγμα) της τρέλλας και της εγκληματικής αυθαιρεσίας, που ανέβασαν τους ολιγάρχες στην εξουσία, και οι οποίοι ποτέ δέν έχουν εκλεγεί από κανέναν…"

ΑΡΘΡO 32 (27)

Νομικό καθεστώς, προνόμια και ασυλίες

1. Για να είναι σε θέση ο ΕΜΣ να εκπληρώνει τον σκοπό του, παρέχονται στον ΕΜΣ στο έδαφος κάθε μέλους του ΕΜΣ το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίες που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο ΕΜΣ επιδιώκει να αποκτήσει αναγνώριση του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του σε άλλα εδάφη στα οποία ασκεί δραστηριότητες ή διατηρεί περιουσιακά στοιχεία.

2. Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:

α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,

β) να συμβάλλεται,

γ) να είναι διάδικος και

δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.

3. Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάνο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως , συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.

4. Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης,απαλλο- τρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.

. Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα.

6. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.

. Οι επίσημες ανακοινώσεις του ΕΜΣ τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης από κάθε μέλος του ΕΜΣ και από κάθε κράτος που έχει αναγνωρίσει το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίεςτου ΕΜΣ, όπως και οι επίσημες ανακοινώσεις ενός μέλους του ΕΜΣ.

. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριο- τήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.

9. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη ή ρυθμιζόμε- νη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡO 35 (30)

Ασυλίες προσώπων

1. Προς το συμφέρον του ΕΜΣ, ο πρόεδρος του συμβουλίου διοικητών, οι διοικητές, οι αναπληρωτές διοικητές, οι διευθυντές, οι αναπληρωτές διευθυντές, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του προσωπικού, τυγχάνουν ασυλίας έναντι δικαστι- κών διώξεων για πράξεις που έχουν τελέσει υπό την επίσημη ιδιότητά τους και όλα τα επίσημα κείμενα και έγγραφά τους είναι απαραβίαστα.

2. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να άρει, στον βαθμό εκείνο και υπό τους συγκεκριμένους όρους που αυτό προσδιορίζει, οιεσδήπο- τε από τις ασυλίες που απονέμονται βάσει του παρόντος άρθρου σχετικά με τον πρόεδρο του συμβουλίου διοικητών, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, διευθυντή, αναπληρωτή διευθυντή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να άρει οποιαδήποτε ασυλία σε σχέση με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΕΜΣ πλην του ίδιου.

4. Κάθε μέλος του ΕΜΣ λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το παρόν άρθρο στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας του και ενημερώνει σχετικά τον ΕΜΣ.

Read more: http://european-council.europa.eu/media/582879/04-tesm2.el12.pdf

imfname_247811


Πηγή