Tο αυθεντικό anti-ntp.net δεν έχει καμία σχέση με το anti-ntp.org

Η σελίδα μας είναι δεξιά Κάντε like
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Άρθρο - αποκάλυψη της Μασωνίας και της Εωσφορικής Συνωμοσίας εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.


Το θέμα της Μασσωνίας είναι τόσον τεράστιον, που ασφαλώς δεν θα επαρκούσαν ογκωδών τόμων, δια να την περιγράψη κανείς σε πλήρη έκτασι. Το θέμα είναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δεν αφορά απλώς μια μικρή ομάδα παρανοϊκών ή ανοήτων ανθρώπων, αλλά κάτι βαθύτερο...
Αφορά ολόκληρη την Εωσφορική Συνωμοσία κατά του Θεού και της Χριστιανωσύνης.
Τι μπορεί λοιπόν κανείς να ...πρωτογράψη σ’αυτό το μικρό μήνυμα προς τον Ορθόδοξον Ελληνικόν Λαόν; Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος δια τον οποίον παρουσιάζω αυτό τό...κεφάλοιον, ὑπό μορφήν δημοσιογραφικῆς συνεντεύξεως μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας.
Ἔτσι ἴσως τούς ὑποβοηθήσωμεν καλλίτερα νά χρησιμοποιοῦν τό «ὑπερόπλον» τό ὁποῖο κατέχομεν, διά τήν συντριβήν τῶν ἐχθρῶν της Ὀρθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πόσα εἴδη Μασσωνίας ἔχομεν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Κυρίως ΤΡΙΑ. Τήν λεγομένην ΦΡΑΜΑΣΩΝΙΑΝ (Ἐλευθεροτεκτονισμός), τήν ΜΑΥΡΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑΝ, ἡ ὁποία καμουφλάρεται ἀπό τήν ταμπέλλαν τῶν «Ροδοσταυρίων» καί τούς ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.
ΕΡΩΤ: Ὑπάρχουν καί ἄλλοι Μασσῶνοι;
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Ὑπάρχουν πολλές μικρές ὁμάδες διαφόρων Μασσωνιῶν, αἵ ὁποῖαι διαφέρουν εἰς τούς Βαθμούς καί τυπικά, δηλαδή ἄλλοι ἔχουν 33ο, ἄλλοι ὀλιγότερους καί ἄλλοι περισσότερους. Βασικά ὅμως ὅλοι ἔχουν τόν αὐτόν (ἴδιον) σκοπόν: Κατάργησιν ὅλων τῶν Θρησκειῶν καί ἐπιβολήν ἑνιαίας θρησκείας: τοῦ Ἐωσφορισμοῦ.
ΕΡΩΤ: Ὑπάρχουν προστριβαί μεταξύ αὐτῶν τῶν ὁμάδων τῶν Μασσώνων;
ΑΠΑΝΤ: Ὄχι, δέν ὑπάρχουν. Ὅλοι θεωροῦν τούς «συναδέλφους» τῶν, ὡς ἐν Ἐωσφόρω...ἀδελφούς.
ΕΡΩΤ: Ποιοί εἶναι περισσότερον δυναμικοί καί ἄρα οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι;

ΑΠΑΝΤ: Ἀσφαλῶς οἱ «Μαῦροι» καί οἱ Θεοσοφισταί, διότι εἶναι περισσότερον προκεχωρημένοι εἰς τόν Ἐωσφορισμόν καί τήν Μαύρην Μαγείαν. Στήν Ἑλλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαρᾶν δράσιν οἱτελευταῖοι ἐξ αὐτῶν, κατευθυνόμενοι ἐξ Ἰνδιῶν.
ΕΡΩΤΗ: Ἐκτός ἀπό θρησκευτικούς σκοπούς, ἔχουν οἱ Μασσῶνοι καί ἄλλους σκοπούς;
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Τήν ἐπιβολήν παγκοσμίου πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ἡγεμονίας. Τοῦτο κατ’ἀρχάς θά ἐπιτευχθῆ διά ὀργανισμῶν, ὡς Κ.Τ.Ε., καί Ο.Η.Ε. Τήν στιγμήν, πού τά κράτη θά συμφωνήσουν ἐκεῖ διά τόν σχηματισμόν τῆς Παγκοσμίου Ὑπερκυβερνήσεως καί τά Ἔθνη θάἀφοπλισθοῦν καί θά παραμείνη ἕνα διεθνές στρατιωτικόν σῶμα ἀστυνομεύσεως, ὅλοι οἱ Λαοί θά εὑρεθοῦν εἰς τό ἔλεος τῆς Μασσωνίας. Ἤδη τό 99% τῶν ἀντιπροσώπων διαφόρων Ἐθνῶν εἶναι Μασσῶνοι καί Ἐωσφορισταί.
Τό αὐτό ἐπιδιώκεται καί εἰς τό οἰκονομικόν ἐπίπεδον, διά διαφόρων διεθνῶν κοινῶν ἀγορῶν κ.λ.π., αἵ ὁποῖαι θά ὑποδουλώσουν οἰκονομικά ἐν πρώτοις τά μικράἜθνη. Γι’ αὐτό μακρυά ἀπό κάθε τί, τό ὁποῖον φέρει τήν σφραγίδα «Διεθνές», «Παγκόσμιον», «Πᾶν...κ.λ.π. κ.λ.π.». Καί ὡς παράδειγμα ἀναφέρω «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν, τήν Πανθρησκεία κλπ»
ΕΡΩΤ: Τί παρατηρεῖται εἰς τά ἔθνη, τά ὁποῖα περιέπεσαν, ὑπό τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῆς Μασσωνίας;
ΑΠΑΝΤ: Τρομακτική αὔξησις ἐκφυλισμοῦ, ἀναγνώρισις ὁμοφυλοφιλίας, ἤ ἄνευ προηγουμένου χρῆσις ναρκωτικῶν, αὔξησις ἐγκληματικότητος, διάλυσις οἰκογενείας, ἀπόλυτος διάλυσις τῆς Ἐκκλησίας καί φανερή λατρεία τοῦ Σατανᾶ.
ΕΡΩΤ: Εἶναι ἀληθές, ὅτι οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἐωσφορισμοῦ κάνουν ἀνθρωποθυσίας;
ΑΠΑΝΤ: Βεβαιότατα. Εἰδικά εἰς τάς Ἀγγλοσαξωνικᾶς χώρας. Ἀλλά καί εἰς τήν Ἀσίαν, Ἀφρική καί χώρας τοῦ Ἀνατολικοῦ μπλόκ λαμβάνουν χώραν κρυφίως ἀνθρωποθυσίες, πρός δόξαν τοῦἘωσφορισμοῦ. Στήν Ἑλλάδα εὐτυχῶς δέν παρετηρήθησαν ἕως τώρα τέτοια φαινόμενα. Ἔτσι ὅμως πού πᾶμε δέν θά ἀργήση κι’ἐδῶ νά ἀρχίση τό κακό. Ἤδη γίνεται ἡ σχετική «προεργασία».
ΕΡΩΤ: Τί ἐννοεῖτε «προεργασία’;
ΑΠΑΝΤ: Ἡ διαφθορά καί ἡ χρῆσις τῶν ναρκωτικῶν πρέπει νά «προσωρήσουν» ἀκόμη περισσότερον, πρίν φθάσουμε καί στᾶς θυσίας βρεφῶν. Εἶναι τρομερόν νά γνωρίζη κανείς, ὅτι σέ μικρή σχετικῶς ἀπόστασιν ἀπό τόν Ἱερόν βράχον τῆς Πνυκός, μέσα σέ κέντρα πολυτελείας ἡἀφρόκρεμα τῆς Κοινωνίας μᾶς παρακολουθεῖ σύν γυναιξί καί τέκνοις τό ἀργό ξεντύσιμο πορνῶν, τόὁποῖον μᾶς ἦλθε ἀπ’ἔξω μέ τήν ταμπέλα τοῦ «στρίπ τήηζ». Ἡ ὀφθαλμοπορνεία ἐφαρμόζεται, ὑπό τά ὄμματα τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν ἐπισήμων Ἀρχῶν, οἱ ὁποῖοι παραμένουν ἀδιάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τῆς Νεολαίας μας καί τοῦ μέλλοντος τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς. Ἧλθε ὅμως ὁ καιρός ἡἘκκλησία μας νά θέση τέρμα εἰς τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν κατάστασιν.
ΕΡΩΤ: Τί κυρίως συμβάλλει εἰς τήν ἐξάπλωσιν τῆς διαφθορᾶς στόν τόπο μας;
ΑΠΑΝΤ: Ὁ Κινηματογράφος, ὁ Ἑλληνικός τύπος, τά ἐντόπια καί πορνογραφικά ξένα (εἰσαγόμενα) περιοδικά, ναρκωτικά καί ἡ ἐγκατάλειψις τῆς Νεολαίας εἰς τό ἔλεος τοῦδιαβόλου!
Παραπλανηθέντες ἀδελφοί τῶν Στοῶν! Ξυπνῆστε, ἐγκαταλείψατε ΣΗΜΕΡΟΝ τήν ἑωσφορικήν τράπεζαν καί ἐλᾶτε νά ἐξομολογηθῆτε στήν πρώτη Ἐκκλησία, πού θά βρεθῆ στόν δρόμο σας! ἩἉγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θά σᾶς δεχθῆ καί θά σᾶς συγχωρέση. Ἐλᾶτε στόν δρόμο τοῦΧριστοῦ, πού τόν ἀκολουθεῖ ὁ Λαός μᾶς σύσσωμος....
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π.Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Ξεσκέπασμα τῆς Μασωνίας»
*Διατηρήθηκε ἡ χρήση τῆς γλώσσας τοῦ συγγραφέως
Ρωμαίικο Οδοιπορικό.
http://www.epirus-ellas.gr

35 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά συγνώμη για το σχόλιο που είναι εκτός θέματος.. δείτε αυτό το βίντεο , αξίζει και διαδώστε το

(ΕΛΛΗΝΑ ΑΘΑΝΑΤΕ - Σήφης Λιγοψυχάκης - "ΣΤΕΙΑΚΟΣ")

http://www.youtube.com/watch?v=b-0OO03XaxE

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ!

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ DAVID MAYER DE ROTHSCHILD ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ABC ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΡΥΓΙΚΟ ΣΚΟΥΦΟ.
http://www.youtube.com/watch?v=s9OHeD3h2Ss

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΥΞΗΣ
http://www.facebook.com/photo.php?pid=560300&fbid=1289446895832&op=2&o=global&view=global&subj=62576830876&id=1820010590
http://anti-metatron-plegma.blogspot.com/2011/05/david-rothschild-wearing-phrygian-cap.html

ΕΔΩ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
http://aprogrammatista.blogspot.com/p/david-mayer-de-rothschild.html

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο DAVID MAYER DE ROTHSCHILD ΕΙΝΑΙ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜ;

Ανώνυμος είπε...

ΛΟΙΠΟΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΛΑΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΒΡΕΦΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΓΑΜ/ΗΜΕΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΤΣ ΜΟΥΤΣ.
ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙΣ ΤΑ ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΑ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΗΔΗ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.....ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΗΣΜΟΥ.......

vlaxopodas είπε...

9 Δεκεμβρίου 2011 11:57 μ.μ. ενα απλο χειμωνιατικο σκουφι ειναι...

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΙΑΝΗΣΜΟ...ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ.....

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΗΔΗ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.....ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΗΣΜΟΥ.......
10 Δεκεμβρίου 2011 12:14 π.μ.

BGALE TO SKASMO DIPODO ;H TETRAPODO ZΩON!

Ανώνυμος είπε...

Λογικα ο David de Rothschild θα ειναι ο παγκοσμιος ηγετης της ΝΤΠ

Ανώνυμος είπε...

Έχοντας απέναντι του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ, ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε την μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυίδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και την ΔΙΑΝΟΙΑ και τον ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων, ώστε να γείνει δυνατή η βιολογική και φυσική τους εξόντωση. Ο μύθος του Δαυίδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο την φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού, της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας, της Τυραννίας, και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους εισβολείς των ελληνικών ιερατείων.
Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με την θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ, γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις, στρατηγοί της οπερέτας του ΓΕΕΘΑ, βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου, νομοθέτες του Ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου, δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών για ορισμούς προσωπικού Δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής, Αστυνόμοι που γλείφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα.
Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας, κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης, γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ, ναι που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο.
"ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ, "ΠΟΛΙΤΕΙΑ."
ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ, Η Δ΄ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄ 6,4.
"Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ". Αρ. Πολ. Γ΄ 1,2.
Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία.
Μεταφράζουμε: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ: Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ, Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ.
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ."
"Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ."
Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικώτερα. Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη, τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία, η Αριστοκρατία και η Πολιτεία.

συνεχίζεται...

Ανώνυμος είπε...

Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και πρός το συμφέρον του Συνόλου, εκφυλίζεται σε Τυραννία. Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη, εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων. Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη, εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων.
Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη;
Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάνη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και την Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας;
Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της η Δημοκρατία.
Και πως είναι δυνατόν να μην είναι έτσι, όταν από την ίδρυση του "ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821, ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας, Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας, δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, ως παρεκτροπές της Βασιλείας, της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας;
Πως ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία όταν έγεινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος για βασιληάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος;" Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Πως ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μην μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία "Δεξιάς", όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο, από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος;
Πως ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων, από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια, να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς";
Έτσι λοιπόν με τρείς "πετρούλες σφενδόνης", την έκφυλη Τυραννία του "Βασιλέως", την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας", και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας", μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυίδ, πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι για αυτοκυβέρνηση. Δεν μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μια γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτίσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.
ΑΠΟ ΙΑ1988 ΕΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο.Ε.Α.
ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΓΩ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ ΖΩΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ.ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΓΕΤΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝΟΥΝ ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ Ο ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΛΟΣ ΠΡΑΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΙΟ ΠΟΛΟ ΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο 11:57*ΣΚΙΑ*

Ανώνυμος είπε...

''ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΔΥΠΟΔΟ Η ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΖΩΟΝ'' 12.26 μην καθεσε και κανεις πρωσευχες στα πουστακια τους αγιους της ορθοδοξιας...αυτο που συμβενει δεν ειναι η ωρα της αποκαληψης...απλα ερχετε το πολητευμα που σου αξιζει....

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια είναι πάντα ενοχλητική και διώκεται.
Το πόσο χλευάζεται, πόσο αντιμετωπίζεται με μίσος, το νόημα της εν Χριστώ αγάπης και ζωής, που ζωντανεύει έθνη, ψυχές ανθρώπων, δίνει ελπίδα και παρηγοριά στους φτωχούς, στους κατατρεγμένους είναι εμφανές.
Αυτά τα γεμάτα οργή και παραπλάνηση σχόλια, αυτά τα μακρόσυρτα σεντόνια που εκβράζουν αλλόκοτες σκέψεις και στάζουν δηλητήριο φανερώνουν ότι ένα χριστιανικό κράτος (πραγματικό και όχι τύποις) κατά τα πρότυπα του Καποδίστρια -που δολοφονήθηκε από αυτές ακριβώς τις μυστικές οργανώσεις- θα είναι πάντοτε βραχνάς.

Ανώνυμος είπε...

σου αξιζει....
10 Δεκεμβρίου 2011 12:53 π.μ.

kremasma ap' ayta pou den exeis poystara paganisti!!!!!

edv mono ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ....ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΝ ΜΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΜΠΑΟΥΛΟ.... ΕΦΙΑΛΤΗ!

Ανώνυμος είπε...

MA KAΛΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΛΥΠΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΠΙΑΣΑΝ Κ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΑΠ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΝΤΕ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ

Ανώνυμος είπε...

12:53


Μωρέ τι πίνεις
και δεν μας δίνεις ;

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΙ ΠΑΣΧΕΙΣ !!!


Αυνανισμομαλακιοκάκωση εγκέφαλου, η διάγνωση και οι αιτίες !!!
Αριστοφανική διαγνώσει!!!

Ο αυνανισμός από εργαλείο εξεχουσών προσωπικοτήτων!!! Έγινε το κυριότερο επάγγελμα των Ελλήνων!!!

Από μια εκτόνωση σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μακράς διάρκειας ερωτικής χυλόπιτας αντικαταστήθηκε από καθημερινή πολιτική απασχόληση!!!!!
Και ο Λαός που κάποιες δεκαετίες το μόνο που ξέρει είναι να μιμείται το έκανε καθημερινό επάγγελμα!!!
Έτσι μόνο εξηγείται το γιατί φτάσαμε εδώ! Γιατί δεν αντιδράμε; Γιατί βλέπουμε πρωτοφανείς αντιδράσεις σοβαρότητας και υπομονής ή καρτερικότητας από τον λαό!!!!!

Κουβεντιάζοντας με ένα γιατρό σεξολόγο μου εξήγησε ότι όταν ο αυνανισμός γίνετε για θεραπεία σε ιδικές δώσεις και όχι συνέχεια να μην το συνηθίσει ο οργανισμός, κάνει καλό! Όταν όμως το παίρνεις σε καθημερινές δώσεις μεγάλης διάρκειας, κάνει κακό.
Παράδειγμα, γίνεσαι δειλός, μοιάζεις σαν ζόμπι, αδιαφορείς για ότι και να γίνεται γύρω σου, και μπορείς πολύ εύκολα να συγχωράς τα πάντα, αρκεί να μην σε απασχολούν από τον αυνανισμό, μέχρι που...
Έρχεται η ψυχική κατάρρευση!

Τα ναρκωτικά όταν τα παίρνεις σε μικρή ποσότητα με οδηγίες του γιατρού είναι φάρμακο!!! Όταν τα παίρνεις σε μεγάλες ποσότητες καθημερινά είναι ναρκωτικά!

Βλέπουμε τώρα πως δικαιολογείτε η βλάβη από τον καθημερινό αυνανισμό που χρησιμοποιούν οι Έλληνες και ποια είναι τα αποτελέσματα, έχουμε τον Σημίτη με τους απατεώνες, τον αλλάζουμε τον συγχωράμε μαζί με τους απατεώνες και βρίσκουμε άλλον ηγέτη με τους δικούς του απατεώνες τον Καραμανλή, τον αλλάζουμε και αυτόν, συγχωράμε τους δικούς του απατεώνες και ψάχνουμε να βρούμε τον πατριώτη που θα βοηθήσει το λαό και θα τιμωρήσει τους κλέφτες και βρίσκουμε τον Εβραίο τον αρχηγό της μαφίας με όλους του μαφιόζους σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα!!!
Καθώς αυτός μας σώνει από την υπέρβαρη τσέπη μας, ο Σαμαράς αναλαμβάνει τους προηγούμενους απατεώνες και τους κάνει κάθαρση με Σουπλίν μαλακτικό!!! Και αφού τους έκανε πολιτική κάθαρση στην κολυμπήθρα του Συλωάμ, καλείται να σώσει και αυτός την πατρίδα μας!!!! Το αποκορύφωμα της μόνιμης βλάβης από τον πανελλήνιο αυνανισμό είναι τώρα να ψάχνουμε για ηγέτη εκεί που πετάμε τα προφυλακτικά, στα σκουπίδια!!!!!

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΕ...ΚΟΥΡΑΖΕΙ !!!

Ανώνυμος είπε...

Εβραιομασσόνια σάς αφήνουμε στίς παπαριές πού σάς ταίζουν αυτοί πού σάς δουλεύουν γιά νά ...δουλεύετε γιά πάρτη τους !!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ μην ψαχνεις επιγραφες η σκια ειναι παντου αν προσεξεις απο πανω την διαδρομη θα την συναντησεις θα την νιωσεις αναλογα απο πια πλευρα χτυπαει το ΦΩΣ

Ανώνυμος είπε...

ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΣ = ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ !!!
....ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ...ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ.

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

ο David de Rothschild ειναι απλα ενα τσιρακι των Ιλλομινατι,κοινως τσιρακι των Νεφελιμ,κοινως τσιρακι του εξω απο δω!

Ο.Ε.Α. Πολυ νεφελιμ μου μυριζει αυτο το ιστολογιο.
Ενα Ελληνικο κατα τα αλλα σαιτ, που καταστρεφει τον Ελληνα σιγα, σιγα.
Λυκοι ντυμενοι ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ.

ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ ΣΕΙς ΜΑΣΟΝΟΙ;

Θελετε να σας ξεσκεπασουμε κι αλλο;

Ποιοι ελεγχουν τον κοσμο; Οι εβραιοι;
Η μηπως οι εκ τακλαμακαν μερια Χαζαροι και Εσκεναζι, που μας το παιζουν εβραιοι δηθεν, για να κρυψουν την αληθινη τους ταυτοτητα;
Η μηπως δεν γνωριζουμε πως αυτοι που κυβερνουν αυτον τον πλανητη δεν ειναι αλλοι απο τα τσιρακια νεφελιμ του εξω απο δω;

ΟΙ ΕΛ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!!
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ;;;

ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ Θ. ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ....MATRIX....

........Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ!........

ΦΙΛΗ είπε...

Έχω χάσει την μπάλα με όλα αυτά τα βρισίδια.
Άσχετο,αλλά στα φιλικά ιστολόγια προτείνω στους διαχειριστές του blog να βάλουν τα "www.filonohpontou.com"και"papatolis.blogspot.com.",έχουν επίσης ενδιαφέρουσες αναρτήσεις.
Τρέχω τρέχοντας να βγω από εδώ μέσα μη με πάρουν τα σκάγια...

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΦΑ,μην μπαίνετε έχει ιούς.
http://lnfaw.blogspot.com/2011/12/blog-post_08.html

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΗ μια σκια σε κυνηγαει χτυπας φευγεις και δεν ξαναπερνας

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΑΝΤΙ -ΝΕ ΤΑΞΗ ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ ΤΟ SO FAR FROM GRACE???

Ανώνυμος είπε...

O Hristos eipe:Elete se emena oloi:Gia afton ton logo i Elliniki Orthothoxi Eklisia tha itan kalo na prosehei ta logia tis kata ton omofilofilon.An einai amartia, tha to krinei o Hristos otan erthei.Oi evraioi tou parelthontos eipan oti einai amartia kai thistihos epireasan kai tous mi evraious.O Hristos then katekrine tous omofilofilous kai to ithio tha prepei na kanei kai i Elliniki eklisia.The leo na tous epenesei,alla na min tous katakrinei.Oso gia ton erota, einai entelos fisikos kai i fisi anikei ston Theo.Gia ta ipoloipa, i Elliniki Orthothoxi eklisia,xerei poli kala ti leei kai tha itan kata tin gnomi mou kalo,na ehei tin ipostirixi tou Ellinikou laou giati prospathei na iperaspistei ton Kirio Iisou Hristo pou thehetai epitheseis apo pantou, horis na ehei ftaixei se tipota.O Hristos ontos einai o yios tou enos kai monathikou Theou pou evlogise tin Ellatha kai tous hristianous kai mas ethose tin eklisia na mas thimizei tin agapi tou tin afesi amartion kai tin teleia eleftheria:tin eleftheria eklogis.Afton ton Hristo polema i nea taxi pragmaton kai i Elliniki eklisia, pou panta stathike vrahos sto plevro ton Ellinon se oles tis kakouhies, stous polemous kai se thistihies, kalei tous Ellines na iperaspistoun ton zontano Hristo pou ton polema i nea taxi pragmaton me thiaforouc tropous.To kako tha oloklirothei me tin pagosmia kivernisi kai tin emfitefsi tou microchip sto heri i sto metopo kathe anthropou pou tha ferei to onoma tou pagosmiou kiverniti:666.Opoios to thehtei tha pethanei.Apo afto prospathei na mas prostatepsei i Elliniki eklisia kai kanei poli kala pou enimeronei ton kosmo.Kai gia na katalavete tin eleftheria pou prosferei o Hristos, sas leo oti i eklisia tou milaei kai enimeronei. Then ipohreonei kanenan kai then apeilei kanenan.Akouste tin foni tou Hristou kai ipostirixte tin Elliniki Orthothoxi Eklisia.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ-ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ...
ΡΕ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΕΙΤΕ ΔΕ ΤΟΝ ΓΛΥΤΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ,
ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΗ ΚΟΥΡΑΖΕΣΤΕ, ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙ ΓΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ήρθα .... είμαι εδώ .

Θέλω πρώτα να διεκδικήσω , όσους πρώτα απ'όλα δεν έχουν Ιστορία , όσους δεν έχουν Θρησκεία ,όσους δεν έχουν τον τρόπο να πιστεύουν σε κάτι.

Διεκδικώ αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να αναπαράγουν λόγο .


Διεκδικώ αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να ενώσουν και να ενωθούν .

Εσείς είστε ο καρπός μου.

Πράξτε στα ύστατα σας δρώμενα , αυτά που εγώ επιβουλεύομαι .

Σταθείτε μόνο στις διαφορές σας , δημιουργήστε την αμφιβολία και θα σας στέψω με δάφνες που όμοιες τους δεν θα υπάρχουν .

Πράξτε ως << έργα μου >> αυτό που τόσο καλά σας έχω διδάξει , την διχόνοια , την ψευτιά, την λοιδορία σε κάθε τι ωραίο που μπορεί να ενώσει .

Σταθείτε ως εμπόδιο και σηκώστε τοίχος σε ότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να επιζήσει και να αναγεννηθεί .

Βιάζομε να αποτελειώσω το έργο μου .

Και αν πρέπει να ξεκινήσω από κάπου , αυτήν είναι η ΕΛΛΑΔΑ .

Ένα θεριό πρέπει να το χτυπάς αμέσως στην καρδιά .

Θα σας δώσω όσα επιθυμείτε, αρκεί... να βοηθήσετε στο έργο μου .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

ΦΙΛΗ είπε...

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν ξαναμπαίνω όπου μπήκα.
Τυχαία είδα τη δήλωση κυνηγητού εκ μέρους σου ΣΚΙΑ.
Θα μπω και σε προηγούμενα άρθρα μήπως σε συναντήσω.

Ανώνυμος είπε...

10:41 Δεν ειναι δυνατον να γραφεις τοσο ωραια πραγματα στη γλωσσα που τα γραφεις.αν θες να ακουγεσαι γραφε ελληνικα.εαν προσεξεις καλα εδω ειμαστε μεχρι το ξημερωμα θα μασ τυφλωσεις ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΝΙΩΘΩ ΣΑΝ ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ *ΣΚΙΑ*

Ανώνυμος είπε...

Όποιοι φίλοι δεν είναι κοινωνοί της Χριστιανοσύνης πραγματικά που θα βρούν ελπίδα όταν τα πράγματα δυσκολέψουν;
Μήπως είναι αυτοί που ένας ένας αυτοκτωνούν βυθιζόμενοι στην απόγνωση;

Ας αφιερώσουν λίγο φαιά ουσία τουλάχιστον να αποδεχθούν το Θεό ως Δημιουργό τους, έπειτα ας αναζητήσουν το όνομα Αυτού...

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΗ (ΜΟΥ)Σε χαιρετω ναι να πας εκει που βρεθηκαμε την πρωτη φορα.χθες ειχα ξεκινησει νωρις το περασμα απ'ολες τις αναρτησεις διαβαζω τα παντα.εσυ ομως προσεξα δεν εισαι πιστη λοξοδρομεις πας και σ'αλλα μπλοκ εγω οπου μπηκα δεν μου αρεσει ετσι ειμαι παντα εδω μεχρι να παρω τα κλειδια αλλα δεν τ'ανοιγω εχω και πολλες υποχρεωσεις ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ θελω να διαβασεις προσεκτικα τον ΑΡΜΑΚΕΔΩΝ πιστευω πολυ την διαισθηση σου και να φριντιζεις αναλογα να εχεις το νου στις επιθεσεις *σκια*

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΝΘΕΟΣ ΑΘΡΗΣΚΟΣ είπε...

Αυτό που πραγματικά με τρελαίνει είναι αυτή η σιγουριά και η βεβαιότητα που έχουν οι Χριστιανοί ότι ΕΚΤΟΣ χριστιανισμού δεν μπορεί κανεις να βρεί ηρεμία, γαλήνη ψυχής, ευτιχία, ελπίδα στα δύσκολα κ.λπ.
Μονοπώλειο τις έχει αυτές τις έννοιες ο χριστιανισμός ωρε αδέλφια;
Προσέξτε γιατι χρησιμοποιείτε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ λέξεις και έννοιες οι οποίες ΠΡΟΫΠΗΡΧΑΝ του χρηστιανισμού.

Ανώνυμος είπε...

ΣΚΙΑ Ενημερώοηκα για τα σχόλια σου .
Πράττω πάντα αυτό που πρέπει.. όταν πρέπει .

Την καλησπέρα και στην ΦΙΛΗ

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Γι'αυτό και μου αρέσεις .
Μπορείς να σερβίρεις απλόχερα και ανοιχτόκαρδα αυτό που " κάποιοι " επιθυμούν .

Γειά σου *ΣΚΙΑ*

ΙΟΛΑΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΛΩ ΦΙΛΗ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΙΟΛΑΕ ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ.ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ